Proč mít revizi?

Především je to povinnost, kterou nám nařizují zákony a vyhlášky, také pojišťovny se však dotazují po revizní zprávě, při plnění škodné události. Ale samozřejmě ten hlavní důvod je, že se staráme o svoje zdraví a bezpečnost.

Revize elektrických zařízení

Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Elektrorevizí můžeme označit komplexní prohlídkou a kontrolou veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti. V praxi se rozlišuje několik druhů elektrorevizí. Jsou jimi vstupní, pravidelné a mimořádné elektrorevize.

Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení musí být podle zákona prováděna periodicky nejméně 1x za 3 roky v souladu s vyhláškou 85/1978Sb.

Revize tlakových zařízení

Revize tlakových nádob se provádí za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti tlakových nádob.

Revize zdvihacích zařízení

Z důvodu splnění požadavku na zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení, zejména při dodržení pracovních a provozních podmínek, musí být veškerá zdvihací zařízení podrobeny pravidelným inspekcím, kdy jejich hlavním úkolem je včasné zjištění odchylek od bezpečného stavu. Revizní zkoušky se provádějí dle ČSN 27 0142.

Revize požárních systémů

Povinnost zajišťovat revize (pravidelné kontroly provozuschopnosti) u hasících přístrojů a požárně bezpečnostní zařízení vychází z § 5 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Revize tělocvičného nářadí

Doba od poslední provedené kontroly nesmí přesáhnout 12 měsíců. Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení a dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit jakoukoli změnu bezpečnosti herních a sportovních prvků, zařízení a dopadových ploch.

Revize komínů a spalinových cest

Dne 29.1.2016 nabyla účinosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty , viz. citace:

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.